REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁKI 

„JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(zwany dalej Regulaminem)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, najmu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez „JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "  z siedzibą w Bydgoszczy (kod  85-861) przy ul. Glinki 144 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180477, NIP 9670663351, REGON 09145868500000, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (zwanej dalej Sprzedawcą/Usługodawcą) w ramach strony internetowej pod adresem:  https://www.jowisz.info.pl (zwanej dalej Stroną).
 2.  Usługodawca świadczy usługi, sprzedaż bądź najem zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługi, sprzedaż lub najem są świadczone przez Sprzedawcę/Usługodawcę w ramach https://www.jowisz.info.pl/zarówno konsumentom, jak i osobom i podmiotom, niebędącym konsumentami.
 4. Sprzedawca/Usługodawca udostępnia Użytkownikowi nieodpłatnie na Stronie https://www.jowisz.info.pl Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług/ umowy sprzedaży / umowy najmu.

 

 1. Użytkownik potwierdza, że w celu korzystania ze Strony https://www.jowisz.info.pl wyraża zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę/Usługodawcę usług / sprzedaży / najmu drogą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny w związku z korzystaniem ze Strony prowadzonej przez Sprzedawcę/Usługodawcę.
 2. Korzystanie ze Strony https://www.jowisz.info.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia. Przy czym Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej w ust. 5.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:
 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez „JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach strony internetowej pod adresem: https://www.jowisz.info.pl 
 • Sprzedawca/Usługodawca  –  „JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI"  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (kod  85-861) przy ul. Glinki 144 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180477, NIP 9670663351, REGON 09145868500000, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.  
 • Strona - strona internetowa dostępna pod adresem https://www.jowisz.info.pl  

 

 • RODO lub/i ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 

 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna lub jakikolwiek inny podmiot, który korzysta ze Strony lub/i z usług świadczonych przez Sprzedawcę/Usługodawcę w ramach umowy o świadczenie usług/ umowy sprzedaży / umowy najmu.

 

 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą/Usługodawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

 

 • Świadczenie Usług drogą elektroniczną - oznacza wykonanie sprzedaży i usług świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę/Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej  https://www.jowisz.info.pl,

 

 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane drogę korespondencji elektronicznej na adres e-email Sprzedawcy/Usługodawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług/ umowy sprzedaży / umowy najmu,

 

 • Umowa - umowa o świadczenie usług/ umowy sprzedaży / umowy najmu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą/Usługodawcą,

  

 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 

 • Ustawa – ustawa  dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 

ROZDZIAŁ II 

ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, SPRZEDAŻY LUB NAJMU

§ 3

 1. Umowa o świadczenie usług / umowy sprzedaży / umowa najmu (zwana dalej Umową) zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik uprzednio zapoznawszy się z ofertą na Stronie wyśle na adres e-mail Sprzedawcy/Usługodawcy Zamówienie, z którego jednoznacznie wynika wola związania się Użytkownika z Sprzedawcą/Usługodawcą  umową o świadczenie usług / umową sprzedaży / umową najmu. 
 2. Użytkownik przystępując do zawarcia Umowy jest zobowiązany podać dane osobowe niezbędne do jego zidentyfikowania oraz zawarcia i realizacji Umowy.
 3. Użytkownik przystępując do zawarcia Umowy oświadcza, że:
  a. podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy.
 4. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą/Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy/Usługodawcy, wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 5. Osoba fizyczna składająca Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat.

 6. Użytkownik posiada możliwość złożenia Zamówienia drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy/Usługodawcy, wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu, jak również z pominięciem tej usługi.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się treści Regulaminu oraz dokonanie akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika.
 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia w odrębnym formularzu, przesłanym Użytkownikowi przez Sprzedającego/Usługodawcę drogę korespondencji elektronicznej na adres e-mail, podany przez Użytkownika.
 2. Umowę uważa się za zawartą w chwili jej podpisania przez Użytkownika oraz Sprzedającego/Usługodawcę w formie papierowej albo w drodze korespondencji elektronicznej poprzez przesłanie przez Sprzedającego/Usługodawcę Użytkownikowi warunków Umowy oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na adres e-mail podany przez Użytkownika.
  Do wiadomości dołączane są Regulamin i wzór odstąpienia od umowy w formacie pdf. 

§ 4

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy poprzez Stronę internetową Sprzedawcy/Usługodawcy są następujące:
  a. połączenie z siecią Internet,
  b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, przy czym przeglądarka powinna akceptować pliki Cookies.

 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
  3. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Świadczenia Usług drogą elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  4. Sprzedawca/Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej realizacji zawartych Umów.

§ 5

 1. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą/Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem ze Strony: pisemnie na adres Sprzedawcy/Usługodawcy: ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz albo w drodze korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu: [609 279 700]
 2. Opłata dla Użytkownika za połączenie z numerami telefonów wskazanymi powyżej  w ust. 1 niniejszego § nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

§ 6

 1. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a. przejściowego zaprzestania zawierania umów za pośrednictwem Strony ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją  Strony,
  b. odmowy realizacji Umowy, jeśli Użytkownik narusza Regulamin,
  d. dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania Strony poprzez zmianę Regulaminu.                                                                          
 1.  W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Strony  Sprzedawca/Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 2. Użytkownik zawierający Umowę (umowę o świadczenie usług / umowę sprzedaży lub umowę najmu) zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  a. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  b. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  c. wykorzystywania Strony do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  d.  podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony oraz korzystania ze Strony w sposób uciążliwy dla Sprzedawcy/Usługodawcy lub innych Użytkowników.
   

§ 7

Sprzedawca/Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu lub Umowy chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności.

III ROZDZIAŁ

 ROZWĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG/ UMOWY SPRZEDAŻY / UMOWY NAJMU

§ 8

 1. Umowa może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron za porozumieniem Stron.
 2. Użytkownik będący Konsumentem,  który zawarł Umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy/Usługodawcy:  lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Sprzedawca/Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  a. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  b. powzięcia przez Sprzedawcę/Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Użytkownika jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy/Usługodawcy,
  c. umieszczania na stronie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  d. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,.
 4. O rozwiązaniu Umowy Sprzedawca/Usługodawca poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

ROZDZIAŁ IV

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego danych osobowych przez Sprzedawcę/Usługodawcę.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony jest „JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI"  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (kod  85-861) przy ul. Glinki 144 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180477, NIP 9670663351, REGON 09145868500000,  

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem siedziby Administratora.

 1. Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane osobowe były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu dnach oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem ochrony danych i/lub RODO) i z przepisami ustawy z dnia  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej ustawą o ochronie danych osobowych),

 

- zbierane dla wyraźnie i konkretnie oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

 

- powierzane pomiotom przetwarzającym tylko w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 

- stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,

 

- zapewnia bieżące nadzorowanie procesów przetwarzania danych przez powołanego Inspektora Ochrony Danych. 

 

 1. Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 

- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług / umowy sprzedaży / umowy najmu za pośrednictwem Strony - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie Usług  / umowy sprzedaży / umowy najmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy/Usługodawcy jako Administratora; uzasadnionym interesem Sprzedawcy/Usługodawcy jako Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy/Usługodawcy jako Administratora do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- w celach przesyłania wiadomości i ofert o treści handlowej, na adresy e-mail osób, które wyraziły na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Okres przez który dane będą przechowywane przez Sprzedawcę/Usługodawcę jako Administratora:

- przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie Usług i/lub Umowy o świadczenia usługi Konta oraz dochodzenia i obrony roszczeń, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy o świadczenie Usług i/lub Umowy o świadczenia usługi Konta, 

- do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących ww. Umów.

 1. Osoby, których dane są przetwarzane przez Sprzedawcę/Usługodawcę jako Administratora mogą skorzystać prawa do:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym do kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 •  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy jako Administratora, przysługuje wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, www.uodo.gov.pl,

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę/Usługodawcę jako Administrator przestanie przetwarzać dane chyba, że Sprzedawca/Usługodawca (Administrator) będzie w stanie wykazać, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec interesów osób, których dane dotyczą, ich praw i wolności lub wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania przez Sprzedawcę/Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

ROZDZIAŁ V

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 10

 1. Użytkownik mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług świadczonych poprzez stronę Sprzedawcę/Usługodawcy.
 2. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca/Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a. oznaczenie Użytkownika  (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  b. przedmiot reklamacji,
  c. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4.  Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę/Usługodawcę.
 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
  a. na adres Sprzedawcy/Usługodawcy bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Sprzedawca/Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. Po rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca/Usługodawca zawiadomi Użytkownika o swojej decyzji  za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Sprzedawca/Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn zakończyć świadczenie Usług za pośrednictwem strony, przesyłając o tym informację Użytkownikom  za pośrednictwem poczty elektronicznej
 2. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami prawa,
  d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony oraz którejkolwiek z usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na Stronie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Przy cym zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa powyżej w niniejszym ustępie.
 4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy.
 5. Regulamin oraz zawarte Umowy (umowy o świadczenie usług / umowy sprzedaży / umowy najmu)  podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory związane ze Świadczeniem Usług drogę elektroniczną oraz związane z zawarciem Umowy zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach zależnych i inne obowiązujące przepisy prawa.
 9. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY - ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.