POLITYKA PRYWATNOŚCI ,,JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI" Sp.  z o.o 

(zwana dalej Polityką)

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona i przyjęta przez spółkę ,,JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI" sp.  z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000180477, Regon: 091458685, NIP: 9670663351, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (zwana dalej Spółką lub Administratorem).

2) Terminy użyte w Polityce oznaczają:

 • Strona internetowa  – strona internetowa Spółki dostępna pod adresem: jowisz.info.pl
 • Administrator  / Spółka – "JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI" Sp.  z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000180477, Regon: 091458685, NIP: 9670663351, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.
 • RODO lub/i ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub jakikolwiek inny podmiot, który z korzysta usług oferowanych przez Administratora, 
 • Umowa – umowa sprzedaży, o świadczenie usług lub najmu zawarta przez Administratora z Klientem w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, dotycząca jednej z usług oferowanych przez Administratora (tj. sprzedaż i dostawa cukru oraz dodatków do żywności, najem powierzchni magazynowych, usługi magazynowe w tym specjalistyczne usługi magazynowej jak przeładunki, przepakowanie towaru, ponowna kompletacja towaru na palecie, foliowanie, bandowanie przeładunki typu cross – docking z komplementacją oraz cross – docking pełnych palet),
 • Regulamin – Regulamin świadczenie Usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem jowisz.info.pl,

 

 1. SPÓŁKA JAKO ADMINISTRATOR DANNYCH OSOBOWYCH

 1) Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony: jowisz.info.pl  jest "JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI" sp.  z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000180477, Regon: 091458685, NIP: 9670663351, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem siedziby Administratora, tj. ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz.

 

2) Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu dnach oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem ochrony danych i/lub RODO) i z przepisami ustawy z dnia  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej ustawą o ochronie danych osobowych),
 • zbierane dla wyraźnie i konkretnie oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 • powierzane pomiotom przetwarzającym tylko w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zapewnia bieżące nadzorowanie procesów przetwarzania danych przez powołanego Inspektora Ochrony Danych. 

 

3) Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • zawarcia i wykonania Umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach przesyłania wiadomości i ofert o treści handlowej, na adresy e-mail osób, które wyraziły na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4) Kategorie danych jakie zbiera Administrator za pośrednictwem  strony:

W zakresie korzystania ze  internetowej strony i złożenia zamówienia  Administrator zbiera od Klienta:

 • imię i nazwisko,
 • firmę,
 • adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres e-mail,
 • numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zawarcie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

5) Okres przez który dane będą przechowywane:

 • przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz dochodzenia i obrony roszczeń, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy; 
 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących ww. Umowy.

7) Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych są:

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora;  
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytowe; 
 • podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, spedycyjną i przewozową; 
 • podmioty podwykonawcze, których działanie jest niezbędne do wykonania umów; 
 • podmioty świadczące na  rzecz Administratora usługi księgowe oraz prawne.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

1) Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora mogą skorzystać prawa do:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym do kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 •  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, www.uodo.gov.pl,

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Administrator przestanie przetwarzać dane chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec interesów osób, których dane dotyczą, ich praw i wolności lub wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2) Informacja o konieczności podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną Umową jest dobrowolne, jednak bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie Umowy. 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy Administratorem. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający między innymi na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony internetowej.

 

 1. PLIKI COOKIES 

1) Strona internetowa Administratora korzysta z plików Cookies. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Odbiorcy danych, z którymi współpracuje Administrator używają też Cookies, zawierających tzw. session ID do monitorowania odwiedzin i rozpoznawania osób odwiedzających stronę internetową. 

2) Strona internetowa Administratora może korzystać z Cookies. Cookies które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania. Są to narzędzia analityki internetowej, pliki Cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na temat użytkownika, ale pozwalają udoskonalać funkcjonalność strony internetowej. W celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie ze strony  jowisz.info.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej.

3) Każda osoba korzystająca i przeglądająca stronę internetową może poprzez modyfikację ustawienia swojej przeglądarki internetowej zarządzać plikami Cookies. Można uniemożliwić zapisywanie i korzystanie z Cookies na swoim urządzeniu lub zapisane pliki trwale usunąć.  Może to jednak spowodować pogorszenie jakości świadczonej Usługi przez brak zbierania Cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.

4) Szczegółowe informacje dotyczące Cookies, z których korzysta Administrator:

 

Kategoria: Niezbędne (1)

Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych przestrzeni na stronie internetowej. Strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

NAZWA PLIKU COOKIE

szesnastkowy (32)

Pierwszy znaleziony adres internetowy: https://www.jowisz.info.pl/

Opis celu pliku cookie: Służy do obsługi wywołań serwera do systemów zaplecza witryny.

Inicjator: Serwer WWW

Źródło: jowisz.info.pl

Dane przesyłane są na adres: Polska (adekwatny)

Odpowiedni kraj zgodnie z RODO (UE)

DOSTAWCA

jowisz.info.pl 

TYP

Http

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

Sesja

 

Kategoria: Statystyczne (7)

Statystyczne pliki cookie umożliwiają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje z witrynami poprzez gromadzenie i raportowanie.

informacje anonimowe

NAZWA PLIKU COOKIE

_dc_gtm_UA-#

Pierwszy znaleziony adres internetowy: https://www.jowisz.info.pl/

Opis celu pliku cookie: Używany przez Google Tag Manager do kontroli wczytywania tagu skryptu Google Analytics.

Inicjator: znacznik skryptu, numer wiersza źródła strony 3

Źródło: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Dane są przesyłane do: Stanów Zjednoczonych (niewystarczające)

Zablokowany do momentu zaakceptowania przez użytkownika: Nie

DOSTAWCA

jowisz.info.pl 

TYP

Http

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

1 dzień

NAZWA PLIKU COOKIE

_ga

Pierwszy znaleziony adres internetowy: https://www.jowisz.info.pl/

Opis celu pliku cookie: Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego. 

Inicjator: Znacznik skryptu, numer wiersza źródła strony 3

Źródło: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Dane są przesyłane do: Stany Zjednoczone (niewystarczające)

Zablokowany do momentu zaakceptowania przez użytkownika: Nie

DOSTAWCA

info.pl 

TYP

Http

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

2 lata

NAZWA PLIKU COOKIE

_ga

Pierwszy znaleziony adres internetowy: https://www.jowisz.info.pl/

Opis celu pliku cookie: Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.

Inicjator: Znacznik skryptu, numer wiersza źródła strony 3

Źródło: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Raport skanowania plików cookie - 1/2

Dane są przesyłane do: Stanów Zjednoczonych (niewystarczające)

Zablokowany do momentu zaakceptowania przez użytkownika: Nie

DOSTAWCA

jowisz.info.pl 

TYP

Http

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

2 lata

NAZWA PLIKU COOKIE

ga_#

Pierwszy znaleziony adres internetowy: https://www.jowisz.info.pl/

Opis celu pliku cookie: Używany przez Google Analytics do gromadzenia danych na temat czasu odwiedzenia w ten sposób, jak w dacie pierwszej i najbardziej recenzyjnej wizyty.

Inicjator: Znacznik skryptu, numer wiersza źródła strony 3

Źródło: https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-MJS82DLRCKl=dataLayercx=c

Dane są przesyłane do: Stanów Zjednoczonych (niewystarczające)

Zablokowany do momentu zaakceptowania przez użytkownika: Nie

DOSTAWCA

info.pl 

TYP

Http

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

2 lata

NAZWA PLIKU COOKIE

_ga_#

Pierwszy znaleziony adres internetowy: https://www.jowisz.info.pl/

Opis celu pliku cookie: Używany przez Google Analytics do gromadzenia danych na temat czasu odwiedzenia w ten sposób, jak w dacie pierwszej i najbardziej recenzyjnej wizyty.

Inicjator: Znacznik skryptu, numer wiersza źródła strony 3

Źródło: https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-MJS82DLRCKl=dataLayercx=c

Dane są przesyłane do: Stanów Zjednoczonych (niewystarczające)

Zablokowany do momentu zaakceptowania przez użytkownika: Nie

DOSTAWCA

jowisz.info.pl

TYP

Http

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

2 lata

NAZWA PLIKU COOKIE

_gid

Pierwszy znaleziony adres internetowy: https://www.jowisz.info.pl/

Opis celu pliku cookie: Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.

Inicjator: Znacznik skryptu, numer wiersza źródła strony 3

Źródło: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Dane są przesyłane do: Stanów Zjednoczonych (niewystarczające)

Zablokowany do momentu zaakceptowania przez użytkownika: Nie

DOSTAWCA

jowisz.info.pl

TYP

Http

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

1 dzień

NAZWA PLIKU COOKIE

Collect

Pierwszy znaleziony adres internetowy: https://www.jowisz.info.pl/o-firmie

Opis celu pliku cookie: Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego. Śledzi odwiedzających na różnych urządzeniach i w kanałach marketingowych.

Inicjator: numer wiersza źródła strony 3

Źródło: Skrypt liniowy

Dane są przesyłane do: Stanów Zjednoczonych (niewystarczające)

DOSTAWCA

google-analytics.com

TYP

Piksel

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

Sesja

 

Kategoria: Marketing (2)

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

NAZWA PLIKU COOKIE

ads/ga-audiences

Pierwszy znaleziony adres URL: https://www.jowisz.info.pl/

Opis celu pliku cookie: Służy do wykrywania czy użytkownik ma tendencję do opuszczania strony poprzez ruchy kursora. Dzięki temu witryna może uruchamiać określone wyskakujące okienka, aby zatrzymać użytkownika na stronie lub przekonwertować go na klienta.

Inicjator: numer wiersza źródła strony 3

Źródło: Skrypt liniowy

Dane są wysyłane do: Stany Zjednoczone (niewystarczające)

DOSTAWCA

google.com

TYP

Piksel

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

Sesja

NAZWA PLIKU COOKIE

ads/ga-audiences

Pierwszy znaleziony adres URL: https://www.jowisz.info.pl/

Opis celu pliku cookie: Służy do wykrywania czy użytkownik ma tendencję do opuszczania strony poprzez ruchy kursora. Dzięki temu witryna może uruchamiać określone wyskakujące okienka, aby zatrzymać użytkownika na stronie lub przekonwertować go na klienta.

Inicjator: numer wiersza źródła strony 3

Źródło: Skrypt liniowy

Dane są wysyłane do: Stany Zjednoczone (niewystarczające)

DOSTAWCA

google.ie

TYP

Piksel

UPŁYW TERMINU WAŻNOŚCI

Sesja